Jdi na obsah Jdi na menu

Naše hodnoty

Naše sborové hodnoty jsou: Láska, Víra, Naděje.


 

Láska:

 

Tu přistoupil jeden z učitelů Zákona… a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘. Druhé je toto: ‚Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato.“

Bible, evangelium Marka, kapitola 12, verše 28-31


 

Pokud jsme někdy v lásce nedokonalí, přiznáváme to, své nedokonalosti opouštíme a měníme se.


 

Víra:

 

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Bible, list Židům, kapitola 11, verše 1-6


 

Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas.

Bible, Žalm 37, verše 5-6


 

Věříme Bohu, že vše co říká ve svém slově, Bibli, je pravda. Opravdu Mu věříme a důvěřujeme, učíme se s Ním žít a chodit.


 

Naděje:

 

Naše hlavní naděje se neupíná pouze k vylepšování našich současných životů, ale hlavně k věčnosti v Boží přítomnosti. To je naše hlavní naděje, kterou máme.


 

A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly… A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“

Bible, kniha Zjevení, kapitola 21, verše 1-5